Klauzula Informacyjna Ogólna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@postep.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest m.in.:

a) prowadzenie komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń,

b) nawiązanie kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym,

c) obsługa zapytań i zgłoszeń, kierowanych do Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.
z siedzibą w Gliwicach,

d) prowadzenie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

e) kontrola ruchu osobowego na terenie Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.
z siedzibą w Gliwicach,

f) prowadzenie windykacji należności przysługujących Administratorowi;

3) prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy właściwej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO;

4) przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;

5) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotów wspierających nas
w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y, może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy.

9. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one profilowane.

13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.