Dla akcjonariuszy

Informacje o firmie

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.

ul. Leona Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice

NIP 6482044920

REGON 273429770

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036252 przez sąd rejestrowy.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Wysokość kapitału zakładowego 1 700 000zł

dematerializacja akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w następującym zakresie:

Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki akcyjne, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

Celem wykonania obowiązków ustawowych związanych z dematerializacją akcji w Spółce obowiązuje następujący harmonogram działań:

W terminie do dnia 30 września 2020 r.:

 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokona wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Stosownie do art. 3281 §2 Kodeksy spółek handlowych, podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy;
 2. Zarząd Spółki zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
 3. Spółka dokona pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce – w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia Spółki. Informacja dotycząca wezwania zostanie również umieszczona na stronie internetowej Spółki.

W okresie od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. :

 1. Zostaną przeprowadzone kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy;
 2. Spółka przeprowadzi kompletowanie dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.

Walne zgromadzenia

20.03.2021

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20  marca 2021 roku, na godz. 11:00 w Gliwicach przy ul. Leona Wyczółkowskiego 16, w sali nr 15 na parterze budynku siedziby Spółki, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Gliwicach przy ul. Pionierów 6.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 1.700.000,00 złotych do kwoty 11.700.000,00 złotych, to jest o kwotę 10.000.000,00 złotych, poprzez emisje 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
  1. 7.1 poprzez zmianę § 8 ustęp 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy wynosi 1 700 000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowane w seriach A, B, D, E i F.” i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 11.700.000 zł (jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.170.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowanych w seriach A, B, D, E, F i G.”
   7.2 poprzez dodanie w § 8 po ustępie 9, ustępu 10 w brzmieniu: „Akcje serii G są emitowane w liczbie 1.000.000 i są oznaczone numerami od 877987 do 1877986.”
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.
21.01.2021

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 stycznia 2021 roku, na godz. 11:00 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-109) przy ul. Leona Wyczółkowskiego 16, w sali nr 15 na parterze budynku siedziby Spółki, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ZM „Postęp” S.A. za lata 2020 i 2021.
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.
28.09.2020

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 września 2020 roku na godz. 10:00 w Hotelu Qubus w Gliwicach przy ul. Dworcowej 27 (44-100 Gliwice), („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki ZM „Postęp” S.A.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH Zarząd Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. (KRS 0000036252) ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2020r. w Hotelu Qubus w Gliwicach przy ul. Dworcowej 27, wprowadzoną w związku z wnioskami akcjonariuszy. Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad punktu 11a i 11b w brzmieniu:

11a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w spółce Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;
11b. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.